OBOWIĄZEK INFORMACYJNYwynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych – czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane osobowe

jest firma Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Różewski, ul.Żeromskiego 38, Kostrzyn 62-

025, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

II. Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Pocztą elektroniczną na adres e-mail andrzej.rozewski@wp.pl

lub korespondencyjnie:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Różewski

ul. Żeromskiego 38

Kostrzyn 62-025

III. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

rejestracja konta na portalach WWW należących do Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej

Różewski

umowa na świadczenie usług, zapytanie ofertowe.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej z nami umowy m.in.:

zakładania i zarządzania kontami e-mail oraz zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów

technicznych,

przesyłania faktur, przypomnień i wezwań do zapłaty,

obsługi zgłoszeń kierowanych do nas,

kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,

wypełnienia obowiązków prawnych.

V. Dane osobowe, jakie gromadzimy

dane identyfikacyjne – nazwisko i imiona, adres zamieszkania, PESEL,

dane kontaktowe – adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,

dane uwierzytelniające – wzór podpisu.

VI. Uprawnienia wobec Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Różewski

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych,

ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych osobowych.

VII. Korzystanie z uprawnień

W przypadku sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie

cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub

dane były zebrane drogą elektroniczną do usług oferowanych dziecku.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe na okres

pozwalający Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Różewski sprawdzić ich prawidłowość,

Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, Państwa dane nie będą nam już

potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do dochodzenia roszczeń.

VIII. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Skargę należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Udostępnienie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług

hostingowych i domenowych.

X. Termin przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały okres zawartej z Państwem umowy, a po jej

zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń,

wynikających z przepisów prawa np. podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Dodatkowo dane przechowujemy w celach rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania

przepisów o ochronie danych osobowych..